Polityka Zintegrowanego systemu zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Mając świadomość, iż zadowolenie klienta jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju naszej firmy na rynku, nadrzędnym celem jest poznawanie potrzeb klienta oraz realizacja usług o ustalonej jakości, z uwzględnieniem wymagań ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 w uzgodnionym z klientem terminie, z jednoczesnym zobowiązaniem do ochrony środowiska i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Najwyższe kierownictwo stwarza każdemu pracownikowi warunki i klimat dla zrozumienia swoich zadań i odpowiedzialności za jakość oferowanych usług, ochronę środowiska oraz BHP.

Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań, spełniania wymagań klienta, wymagań prawnych oraz ciągłego doskonalenia. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość, środowisko i BHP wykonywanej przez nich pracy i pełna identyfikacja z firmą gwarantują osiągnięcie założonych celów.

 

Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania wyznaczone w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy przez:

– Zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach  praktycznych, dążąc do ciągłego ich doskonalenia,
– Stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń przy realizacji usług,
– Korzystanie tylko ze sprawdzonych poddostawców materiałów i podwykonawców usług spełniających wymagania jakościowe, środowiskowe i BHP,
– Terminową realizację usług,
– Stosowanie nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem w  szczególności dotyczy to precyzyjnego określenia odpowiedzialności i uprawnień  dla kierownictwa oraz  poszczególnych pracowników,
– Narzędzia informatyczne,
– Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego,
– Eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących BHP,
– Konsultacje i współudział pracowników w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.                                         

 

                                                                                                Prezes Zarządu